Gå til hoved-indhold

Handelsbetingelser


1. ANVENDELSE OG GYLDIGHED
Enhver leverance sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale.
Købers angivelse af særlige vilkår i ordrer m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre HNC Group A/S skriftligt har accepteret disse.

2. TILBUD/ORDRE
Aftale mellem køber og HNC Group anses først for indgået, når HNC Group har fremsendt ordrebekræftelse. Købers eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal foreligge skriftligt og være HNC Group i hænde inden levering og senest 5 hverdage efter ordrebekræftelsens dato.
Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med HNC Group´s skriftlige godkendelse.
Køber skal erstatte HNC Group’s omkostninger og tab ved annullering eller ændring, dog minimum et beløb, svarende til 10% af den aftalte købesum eksklusive moms.

3. PRISER
Vore priser er medmindre andet er opgivet i danske kroner (DKK) eksklusive den til enhver tid gældende moms, andre afgifter, told, gebyrer, fragt o.l. 
Dokumenterede ændringer i valutakurser, toldtariffer eller andre omkostninger, der er indregnet i HNC Group’s priser eller som udgør et tillæg hertil, og som indtræder efter HNC Group’s afgivelse af ordrebekræftelse eller tilbud, og som har en forhøjende effekt på de opgivne priser, debiteres som tillæg hertil. 
Ved devaluering af den valgte møntfod eller den danske krone med mere end 2% forbeholder HNC Group sig ret til at suspendere alle leverancer og/eller regulere sine priser tilsvarende.
For ordre under 300 kroner pålægges et gebyr på 75 kr. 

4. BETALING
Med mindre andet er aftalt, er købesummen for alle leverancer, såvel komplette som delleverancer; forfaldne til betaling netto kontant ved leveringen. Kan køber ikke modtage leverancen til aftalt tid, er købesummen forfalden til betaling, når leverancen af HNC Group meldes færdig til levering. 
HNC Group forbeholder sig retten til at ændre de aftalte betalingsbetingelser, såfremt købers betalingsevne svækkes efter aftalens indgåelse. 
Betaler køber ikke købesummen inden betalingsfristens udløb, kan HNC Group fra forfaldsdagen beregne sig morarenter med 1,5 % af købesummen per påbegyndt måned. 
Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer, og sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen. 
En eventuel rabat ydes kun såfremt alle forfaldne udeståender i forbindelse med tidligere leveringer er betalt. 
Ved aftale om returnering af varer fratrækkes mindst 30% af den oprindelige pris på kreditnotaen.

5. EJENDOMSFORBEHOLD
HNC Group forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance indtil betaling er sket.

6. LEVERING
Leveringstider er angivet omtrentligt og er uforbindende, medmindre andet er særskilt aftalt og skriftligt bekræftet af HNC Group. 
Levering sker ab fabrik HNC Group´s lager Vemmelev, medmindre andet er aftalt. 
Er der truffet særlig aftale om levering sker dette for købers regning og risiko. Er der i en sådan aftale henvist til en leveringsklausul, skal denne leveringsklausul fortolkes i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende INCOTERMS. 
Leveringsomkostninger vil blive pålagt alle ordre. Standard indenlandske pakker fra 0-5kg bliver pålagt en fragt og leveringsomkostning på p.t 207 kr (reguleres). For større pakker eller ved langgods samt udenlandske forsendelser, er der yderligere omkostninger. Disse oplyses ved forespørgsel.

7. TEGNINGER OG BESKRIVELSER
Alle tegninger og tekniske dokumenter med relation til varen eller fremstilling af denne, som er fremsendt af den ene part til den anden, før eller efter aftalens indgåelse, skal forblive den afsendende parts ejendom.
Køber indestår for at tegninger, tekniske dokumenter m.v. leveret af denne såvel som den endelige vare produceret efter sådanne tegninger, tekniske dokumenter m.v. ikke krænker tredjemands immaterielle ret.
Såfremt tredjemand hævder, at dennes immaterielle ret er krænket, er HNC Group berettiget til at stoppe produktion og/eller levering af varen.

8. UNDERSØGELSESPLIGT
Køber er straks ved modtagelsen afen leverance forpligtet til at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler. Købers undersøgelsespligt vedrører også produktets tekniske egenskaber.

9. REKLAMATION
Køber skal give skriftlig meddelelse om mangler direkte til HNC Group straks efter mangelen er opdaget eller burde have været opdaget. Dette gælder ligeledes ved reklamation over mængdedifference. Meddelelsen skal indeholde leveringsdato, en specifikation af mangelen samt angivelse af tidspunkt for konstatering af mangelen. Uanset af hvilken årsag, der ikke er reklameret, fortaber køber sine indsigelser, såfremt han ikke inden ét år fra levering har reklameret overfor HNC Group.
Det er HNC Group´s afgørelse om en mangel skal afhjælpes ved omlevering, afhjælpning eller ved at meddele køber et rimeligt forholdsmæssigt afslag.
Såfremt køber ikke underretter HNC Group om en mangel inden for de angivne frister, mister køber sin ret til at fremsætte krav i anledning af mangelen. I tilfælde af reklamation er køber ikke berettiget til at disponere over det leverede eller returnere dette til HNC Group uden dennes skriftlige godkendelse. Ved uberettiget reklamation forbeholder HNC Group sig ret til at debitere sine omkostninger i forbindelser hermed.
Reklamation vedrørende fakturaer skal fremsendes skriftligt inden 8 dage efter fakturaens modtagelse.

10. ANSVAR
HNC Group´s ansvar kan ikke overstige den betalte købesum. Yderligere krav, herunder meromkostninger, drifts- og avance tab eller andet tab kan uanset årsag ikke gøres gældende mod HNC Group.
HNC Group´s ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til efter HNC Group´s valg enten at foretage omlevering, afhjælpning eller at meddele køber et rimeligt forholdsmæssigt afslag af pågældende leverances købesum. Kunden kan ikke gøre andre mangelbeføjelser gældende. Køber kan hæve aftaler om køb, hvis manglen ikke er afhjulpet inden rimelig tid efter købers reklamation. Hæves aftalen af en af parterne som følge af mangelen, har køber krav på tilbagebetaling af den betalte købesum mod at stille det leverede til HNC Group´s disposition. HNC Group har intet ansvar for mangler ud over det i dette punkt foreskrevne. En eventuel overskridelse af leveringstiden berettiger ikke køber til at udøve nogen misligholdelsesbeføjelser.

11. FORCE MAJEURE
Køber er ikke berettiget til erstatning eller til at ophæve aftalen i tilfælde af manglende opfyldelse, såfremt dette skyldes force majeure. Såfremt force majeure omstændighederne vedbliver i mere end tre måneder står det dog køber frit for at ophæve aftalen uden krav på erstatning.
Force majeure foreligger, såfremt HNC Group eller dennes underleverandører forhindres i at opfylde sine forpligtelser som følge af krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud, samt arbejdskonflikter, strejke, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af denne aftale eller hertil knyttede aftaler.

12. PRODUKTANSVAR
Ved skade på ting, der efter sin art er bestemt til erhvervsmæssig anvendelse, er HNC Group alene ansvarlig efter nedenstående regler:
I) HNC Group er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens varen er i købers besiddelse.
II) HNC Group er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre som købers produkt måtte forårsage som følge af en defekt i varen.
III) HNC Group er ikke ansvarlig for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. HNC Group´s ansvar kan endvidere ikke overstige den betalte købesum, ligesom HNC Group kun er ansvarlig i ét år fra varens overgivelse til køber.
I den udstrækning, HNC Group måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde HNC Group skadesløs i samme omfang som HNC Group´s ansvar er begrænset i henhold til denne bestemmelse.
I tilfælde af personskade forårsaget af varen og i tilfælde af skade på ting, der efter deres art sædvanligvis er beregnet til ikke erhvervsmæssig anvendelse, er HNC Group ansvarlig i overensstemmelse med produktansvarslovens regler.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til denne bestemmelse, skal denne part straks underrette den anden herom.

13. LOVVALG OG VÆRNETING
Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen og rækkevidden af disse salgs- og leveringsbetingelser afgøres ved Sø- og Handelsretten i København under anvendelse af dansk ret.

14. ANBEFALING
For at opnå den bedste funktion samt en lang levetid for produkter fra HNC Group, anbefales det iagttage de installations- og opbevaringsinstrukser, der er angivet i vort katalog materiale.